Karta opisu pracy uczestnika

I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego o tytuł „Nadwornego Malarza Króla Maciusia”

 

 

 

NAZWISKO.............................................................................................................

 

IMIĘ.........................................................................................................................

 

KLASA..............

 

TYTUŁ PRACY......................................................................................................

 

NAZWA SZKOŁY/INSTYTUCJI...........................................................................

 

ADRES....................................................................................................................

 

.................................................................................................................................

 

E-MAIL SZKOŁY/OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ.....................................................

 

OSOBA ZGŁASZAJĄCA.....................................................................................

 

 

Prawo do wykorzystywania nadesłanych prac:

  1. Organizator z chwilą otrzymania egzemplarza pracy staje się jej właścicielem.

  2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.

  3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawienie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez organizatora.

  4. Uczestnik wyraża zgodę na to, że we wskazanym wyżej zakresie organizator może upoważnić pomioty współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy.

  5. Udzielenie w/w praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika.

Postanowienia końcowe:

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu konkursu

  2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora: www.krolmacius1.pl

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego regulaminu.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie.

Dane osobowe:


Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby niniejszego konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego..................................................

 

 

 

 

 

Uwaga!

Dane uczestników prosimy wypełnić drukowanymi literami.